مصباح

 

 

 

 

 

ای روزگار،یه روز میان در و دیوار...