مصباح

 

   

 

 

 

 

      ویرانه... 

            غصه...  

            زخم زبان ...

               داغ بی کسی ... 

                                       کوه را بگو... تن چون کاه ، چون کشد....