مصباح

  

 

  

 

 

 

خوشا آندم‌ که‌ مانند زهیرش‌  

به‌ لب‌ نام‌ مرا اظهار دارد